آزمایش hla b7

HLA-B7 – Wikipedia HLAB7 (B7) is an HLA-B serotype. The serotype identifies the more common HLA-B*07 gene products. (For terminology help see: HLA-serotype tutorial) B7, previously HL-A7, was one of the first ‘HL-A‘ antigens recognized, largely because of the frequency of B*0702 in Northern and Western Europe and the United States. B7 is found

n two major haplotypes in Europe, where it reaches peak frequency … Human leukocyte antigen – Wikipedia The human leukocyte antigen (HLA) system or complex is a group of related proteins that are encoded by the major histocompatibility complex (MHC) gene complex in humans. These cell-surface proteins are responsible for the regulation of the immune system.The HLA gene complex resides on a 3 Mbp stretch within chromosome 6p21. HLA genes are highly polymorphic, which means that they have many … آزمایشگاه تخصصی تعیین HLA آزمایشگاه تخصصی HLA بانک خون بند ناف رویان، به منظور تعیین شاخص‌های HLA نمونه‌های سلول‌های بنیادی خون بند‌ناف فعالیت خود را از سال 1389 در مجموعه شرکت فناوری بن‌یاخته‌های رویان آغاز نموده است و در جهت اخذ نمونه از خارج از شرکت و تشخیص‌های درخواست شده در سال 1394 موفق به اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران شده است. آنتی ژن HLA-B7 مشخصات آنتی ژن HLAB7. آنتی ژن HLAB7 HLAB7 antigen. شرایط نمونه گیری. این آزمایش نیازی به ناشتایی و محدودیت رژیم غذایی ندارد. تفسیر آزمایش . كمپلكس اصلي سازگاري بافتي (Major Histocompatibility Complex … آزمایش HLA – پارسیان لب          تفسیر: بر اساس بیان آنتی ژن HLA، نتیجه به صورت مثبت یا منفی گزارش می گردد. مثبت شدن HLA_B7در کنار HLA_DQ8 می تواند ریسک کانسر دهانه رحم (سرویکس) را بالا ببرد. HLA B27 – آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پردیس این بیماری در اثر تغییرات ژن HLA B27 ایجاد می شود. علت مثبت و منفی بودن HLA_B در آزمایش خون | دلگرم آزمایش HLA_B بر اساس بیان آنتی ژن HLA، نتیجه به صورت مثبت یا منفی گزارش می گردد. 1. مثبت شدن HLA_B7در کنار HLA_DQ8 می تواند ریسک کانسر دهانه رحم (سرویکس) را بالا ببرد. لیست آزمایشها – آزمایشگاه پاتوبیولوژی آنالیز مراغه HLA ABC PCR: HLA B27: HLA B35: HLA B5: HLA B51: HLZ B52: HLA B7: HLA B8: HLA DQ: HLA DR: HSV Ab 1 2 0IgM (CSF) HSV Ab I & II (IgG) HSV Ab I & II (IgM) HSV Ab I (IgG) HSV Ab I (IgM) HSV Ab II (IgG) HSV Ab II (IgM) HSV Ab-IgG (CSF) HTLV Ab I & II: Hydatic Ab (IgG) Hydatic Ab (IgM) HEMATOLOGY: Hams Test: Hemoglobin: HORMONE ANALYSIS: Hb A2: Hb … hla b27 آزمایش – پارسیان لب hla b27 آزمایش,آزمایش hla b27 چیست,آزمایش hla b5,آزمایش hla b51 چیست,انواع hla,آزمایش hla چیست,روش انجام آزمایش hla, hla مخفف چیست نام اختصاری: HLA_B سایر نام ها: پنل تشخیصی آنتی ژن لکوسیتی انسان) لوکوس HLA-B ) Human leucocyte Antigen Diagnostic, HLA _B7, HLA _B8, HLA _B27 … لیست آزمایشات – آزمایشگاه رسالت تهران لیست آزمایش ها فیلتر بر اساس نام آزمایش . Numbers. 17-Hydroxy Steroids (24hr)* 17-Ketosteroids (24hr)* 17.OH Progesterone* 25(OH)VitD* 2ME 5-H.I.A.A (24hr)* A. A.C.T.H* Abdominal ( Culture & Sensitivity) Acetylcholine Receptor Ab* Acid Phosphatase ( Total & Prostatic ) Addis Count Albumin Aldolase* Aldostron* Alfa Feto Protein Alkalin Phosphatase Alpha Fodrin-G … HLA-B7 – Wikipedia HLAB7 (B7) is an HLA-B serotype. The serotype identifies the more common HLA-B*07 gene products. (For terminology help see: HLA-serotype tutorial) B7, previously HL-A7, was one of the first ‘HL-A‘ antigens recognized, largely because of the frequency of B*0702 in Northern and Western Europe and the United States. B7 is found in two major haplotypes in Europe, where it reaches peak frequency … Human leukocyte antigen – Wikipedia The human leukocyte antigen (HLA) system or complex is a group of related proteins that are encoded by the major histocompatibility complex (MHC) gene complex in humans. These cell-surface proteins are responsible for the regulation of the immune system.The HLA gene complex resides on a 3 Mbp stretch within chromosome 6p21. HLA genes are highly polymorphic, which means that they have many … آزمایشگاه تخصصی تعیین HLA آزمایشگاه تخصصی HLA بانک خون بند ناف رویان، به منظور تعیین شاخص‌های HLA نمونه‌های سلول‌های بنیادی خون بند‌ناف فعالیت خود را از سال 1389 در مجموعه شرکت فناوری بن‌یاخته‌های رویان آغاز نموده است و در جهت اخذ نمونه از خارج از شرکت و تشخیص‌های درخواست شده در سال 1394 موفق به اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران شده است. آنتی ژن HLA-B7 مشخصات آنتی ژن HLAB7. آنتی ژن HLAB7 HLAB7 antigen. شرایط نمونه گیری. این آزمایش نیازی به ناشتایی و محدودیت رژیم غذایی ندارد. تفسیر آزمایش . كمپلكس اصلي سازگاري بافتي (Major Histocompatibility Complex … آزمایش HLA – پارسیان لب          تفسیر: بر اساس بیان آنتی ژن HLA، نتیجه به صورت مثبت یا منفی گزارش می گردد. مثبت شدن HLA_B7در کنار HLA_DQ8 می تواند ریسک کانسر دهانه رحم (سرویکس) را بالا ببرد. HLA B27 – آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پردیس این بیماری در اثر تغییرات ژن HLA B27 ایجاد می شود. علت مثبت و منفی بودن HLA_B در آزمایش خون | دلگرم آزمایش HLA_B بر اساس بیان آنتی ژن HLA، نتیجه به صورت مثبت یا منفی گزارش می گردد. 1. مثبت شدن HLA_B7در کنار HLA_DQ8 می تواند ریسک کانسر دهانه رحم (سرویکس) را بالا ببرد. لیست آزمایشها – آزمایشگاه پاتوبیولوژی آنالیز مراغه HLA ABC PCR: HLA B27: HLA B35: HLA B5: HLA B51: HLZ B52: HLA B7: HLA B8: HLA DQ: HLA DR: HSV Ab 1 2 0IgM (CSF) HSV Ab I & II (IgG) HSV Ab I & II (IgM) HSV Ab I (IgG) HSV Ab I (IgM) HSV Ab II (IgG) HSV Ab II (IgM) HSV Ab-IgG (CSF) HTLV Ab I & II: Hydatic Ab (IgG) Hydatic Ab (IgM) HEMATOLOGY: Hams Test: Hemoglobin: HORMONE ANALYSIS: Hb A2: Hb … hla b27 آزمایش – پارسیان لب hla b27 آزمایش,آزمایش hla b27 چیست,آزمایش hla b5,آزمایش hla b51 چیست,انواع hla,آزمایش hla چیست,روش انجام آزمایش hla, hla مخفف چیست نام اختصاری: HLA_B سایر نام ها: پنل تشخیصی آنتی ژن لکوسیتی انسان) لوکوس HLA-B ) Human leucocyte Antigen Diagnostic, HLA _B7, HLA _B8, HLA _B27 … لیست آزمایشات – آزمایشگاه رسالت تهران لیست آزمایش ها فیلتر بر اساس نام آزمایش . Numbers. 17-Hydroxy Steroids (24hr)* 17-Ketosteroids (24hr)* 17.OH Progesterone* 25(OH)VitD* 2ME 5-H.I.A.A (24hr)* A. A.C.T.H* Abdominal ( Culture & Sensitivity) Acetylcholine Receptor Ab* Acid Phosphatase ( Total & Prostatic ) Addis Count Albumin Aldolase* Aldostron* Alfa Feto Protein Alkalin Phosphatase Alpha Fodrin-G … HLA-B7 – Wikipedia HLAB7 (B7) is an HLA-B serotype. The serotype identifies the more common HLA-B*07 gene products. (For terminology help see: HLA-serotype tutorial) B7, previously HL-A7, was one of the first ‘HL-A‘ antigens recognized, largely because of the frequency of B*0702 in Northern and Western Europe and the United States. B7 is found in two major haplotypes in Europe, where it reaches peak frequency … Human leukocyte antigen – Wikipedia The human leukocyte antigen (HLA) system or complex is a group of related proteins that are encoded by the major histocompatibility complex (MHC) gene complex in humans. These cell-surface proteins are responsible for the regulation of the immune system.The HLA gene complex resides on a 3 Mbp stretch within chromosome 6p21. HLA genes are highly polymorphic, which means that they have many … آزمایشگاه تخصصی تعیین HLA آزمایشگاه تخصصی HLA بانک خون بند ناف رویان، به منظور تعیین شاخص‌های HLA نمونه‌های سلول‌های بنیادی خون بند‌ناف فعالیت خود را از سال 1389 در مجموعه شرکت فناوری بن‌یاخته‌های رویان آغاز نموده است و در جهت اخذ نمونه از خارج از شرکت و تشخیص‌های درخواست شده در سال 1394 موفق به اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران شده است. آنتی ژن HLA-B7 مشخصات آنتی ژن HLAB7. آنتی ژن HLAB7 HLAB7 antigen. شرایط نمونه گیری. این آزمایش نیازی به ناشتایی و محدودیت رژیم غذایی ندارد. تفسیر آزمایش . كمپلكس اصلي سازگاري بافتي (Major Histocompatibility Complex … آزمایش HLA – پارسیان لب          تفسیر: بر اساس بیان آنتی ژن HLA، نتیجه به صورت مثبت یا منفی گزارش می گردد. مثبت شدن HLA_B7در کنار HLA_DQ8 می تواند ریسک کانسر دهانه رحم (سرویکس) را بالا ببرد. HLA B27 – آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پردیس این بیماری در اثر تغییرات ژن HLA B27 ایجاد می شود. علت مثبت و منفی بودن HLA_B در آزمایش خون | دلگرم آزمایش HLA_B بر اساس بیان آنتی ژن HLA، نتیجه به صورت مثبت یا منفی گزارش می گردد. 1. مثبت شدن HLA_B7در کنار HLA_DQ8 می تواند ریسک کانسر دهانه رحم (سرویکس) را بالا ببرد. لیست آزمایشها – آزمایشگاه پاتوبیولوژی آنالیز مراغه HLA ABC PCR: HLA B27: HLA B35: HLA B5: HLA B51: HLZ B52: HLA B7: HLA B8: HLA DQ: HLA DR: HSV Ab 1 2 0IgM (CSF) HSV Ab I & II (IgG) HSV Ab I & II (IgM) HSV Ab I (IgG) HSV Ab I (IgM) HSV Ab II (IgG) HSV Ab II (IgM) HSV Ab-IgG (CSF) HTLV Ab I & II: Hydatic Ab (IgG) Hydatic Ab (IgM) HEMATOLOGY: Hams Test: Hemoglobin: HORMONE ANALYSIS: Hb A2: Hb … hla b27 آزمایش – پارسیان لب hla b27 آزمایش,آزمایش hla b27 چیست,آزمایش hla b5,آزمایش hla b51 چیست,انواع hla,آزمایش hla چیست,روش انجام آزمایش hla, hla مخفف چیست نام اختصاری: HLA_B سایر نام ها: پنل تشخیصی آنتی ژن لکوسیتی انسان) لوکوس HLA-B ) Human leucocyte Antigen Diagnostic, HLA _B7, HLA _B8, HLA _B27 … لیست آزمایشات – آزمایشگاه رسالت تهران لیست آزمایش ها فیلتر بر اساس نام آزمایش . Numbers. 17-Hydroxy Steroids (24hr)* 17-Ketosteroids (24hr)* 17.OH Progesterone* 25(OH)VitD* 2ME 5-H.I.A.A (24hr)* A. A.C.T.H* Abdominal ( Culture & Sensitivity) Acetylcholine Receptor Ab* Acid Phosphatase ( Total & Prostatic ) Addis Count Albumin Aldolase* Aldostron* Alfa Feto Protein Alkalin Phosphatase Alpha Fodrin-G … HLA-B7 – Wikipedia HLAB7 (B7) is an HLA-B serotype. The serotype identifies the more common HLA-B*07 gene products. (For terminology help see: HLA-serotype tutorial) B7, previously HL-A7, was one of the first ‘HL-A‘ antigens recognized, largely because of the frequency of B*0702 in Northern and Western Europe and the United States. B7 is found in two major haplotypes in Europe, where it reaches peak frequency … Human leukocyte antigen – Wikipedia The human leukocyte antigen (HLA) system or complex is a group of related proteins that are encoded by the major histocompatibility complex (MHC) gene complex in humans. These cell-surface proteins are responsible for the regulation of the immune system.The HLA gene complex resides on a 3 Mbp stretch within chromosome 6p21. HLA genes are highly polymorphic, which means that they have many … آزمایشگاه تخصصی تعیین HLA آزمایشگاه تخصصی HLA بانک خون بند ناف رویان، به منظور تعیین شاخص‌های HLA نمونه‌های سلول‌های بنیادی خون بند‌ناف فعالیت خود را از سال 1389 در مجموعه شرکت فناوری بن‌یاخته‌های رویان آغاز نموده است و در جهت اخذ نمونه از خارج از شرکت و تشخیص‌های درخواست شده در سال 1394 موفق به اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران شده است. آنتی ژن HLA-B7 مشخصات آنتی ژن HLAB7. آنتی ژن HLAB7 HLAB7 antigen. شرایط نمونه گیری. این آزمایش نیازی به ناشتایی و محدودیت رژیم غذایی ندارد. تفسیر آزمایش . كمپلكس اصلي سازگاري بافتي (Major Histocompatibility Complex … آزمایش HLA – پارسیان لب          تفسیر: بر اساس بیان آنتی ژن HLA، نتیجه به صورت مثبت یا منفی گزارش می گردد. مثبت شدن HLA_B7در کنار HLA_DQ8 می تواند ریسک کانسر دهانه رحم (سرویکس) را بالا ببرد. HLA B27 – آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پردیس این بیماری در اثر تغییرات ژن HLA B27 ایجاد می شود. علت مثبت و منفی بودن HLA_B در آزمایش خون | دلگرم آزمایش HLA_B بر اساس بیان آنتی ژن HLA، نتیجه به صورت مثبت یا منفی گزارش می گردد. 1. مثبت شدن HLA_B7در کنار HLA_DQ8 می تواند ریسک کانسر دهانه رحم (سرویکس) را بالا ببرد. لیست آزمایشها – آزمایشگاه پاتوبیولوژی آنالیز مراغه HLA ABC PCR: HLA B27: HLA B35: HLA B5: HLA B51: HLZ B52: HLA B7: HLA B8: HLA DQ: HLA DR: HSV Ab 1 2 0IgM (CSF) HSV Ab I & II (IgG) HSV Ab I & II (IgM) HSV Ab I (IgG) HSV Ab I (IgM) HSV Ab II (IgG) HSV Ab II (IgM) HSV Ab-IgG (CSF) HTLV Ab I & II: Hydatic Ab (IgG) Hydatic Ab (IgM) HEMATOLOGY: Hams Test: Hemoglobin: HORMONE ANALYSIS: Hb A2: Hb … hla b27 آزمایش – پارسیان لب hla b27 آزمایش,آزمایش hla b27 چیست,آزمایش hla b5,آزمایش hla b51 چیست,انواع hla,آزمایش hla چیست,روش انجام آزمایش hla, hla مخفف چیست نام اختصاری: HLA_B سایر نام ها: پنل تشخیصی آنتی ژن لکوسیتی انسان) لوکوس HLA-B ) Human leucocyte Antigen Diagnostic, HLA _B7, HLA _B8, HLA _B27 … لیست آزمایشات – آزمایشگاه رسالت تهران لیست آزمایش ها فیلتر بر اساس نام آزمایش . Numbers. 17-Hydroxy Steroids (24hr)* 17-Ketosteroids (24hr)* 17.OH Progesterone* 25(OH)VitD* 2ME 5-H.I.A.A (24hr)* A. A.C.T.H* Abdominal ( Culture & Sensitivity) Acetylcholine Receptor Ab* Acid Phosphatase ( Total & Prostatic ) Addis Count Albumin Aldolase* Aldostron* Alfa Feto Protein Alkalin Phosphatase Alpha Fodrin-G … HLA-B7 – Wikipedia HLAB7 (B7) is an HLA-B serotype. The serotype identifies the more common HLA-B*07 gene products. (For terminology help see: HLA-serotype tutorial) B7, previously HL-A7, was one of the first ‘HL-A‘ antigens recognized, largely because of the frequency of B*0702 in Northern and Western Europe and the United States. B7 is found in two major haplotypes in Europe, where it reaches peak frequency … Human leukocyte antigen – Wikipedia The human leukocyte antigen (HLA) system or complex is a group of related proteins that are encoded by the major histocompatibility complex (MHC) gene complex in humans. These cell-surface proteins are responsible for the regulation of the immune system.The HLA gene complex resides on a 3 Mbp stretch within chromosome 6p21. HLA genes are highly polymorphic, which means that they have many … آزمایشگاه تخصصی تعیین HLA آزمایشگاه تخصصی HLA بانک خون بند ناف رویان، به منظور تعیین شاخص‌های HLA نمونه‌های سلول‌های بنیادی خون بند‌ناف فعالیت خود را از سال 1389 در مجموعه شرکت فناوری بن‌یاخته‌های رویان آغاز نموده است و در جهت اخذ نمونه از خارج از شرکت و تشخیص‌های درخواست شده در سال 1394 موفق به اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران شده است. آنتی ژن HLA-B7 مشخصات آنتی ژن HLAB7. آنتی ژن HLAB7 HLAB7 antigen. شرایط نمونه گیری. این آزمایش نیازی به ناشتایی و محدودیت رژیم غذایی ندارد. تفسیر آزمایش . كمپلكس اصلي سازگاري بافتي (Major Histocompatibility Complex … آزمایش HLA – پارسیان لب          تفسیر: بر اساس بیان آنتی ژن HLA، نتیجه به صورت مثبت یا منفی گزارش می گردد. مثبت شدن HLA_B7در کنار HLA_DQ8 می تواند ریسک کانسر دهانه رحم (سرویکس) را بالا ببرد. HLA B27 – آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پردیس این بیماری در اثر تغییرات ژن HLA B27 ایجاد می شود. علت مثبت و منفی بودن HLA_B در آزمایش خون | دلگرم آزمایش HLA_B بر اساس بیان آنتی ژن HLA، نتیجه به صورت مثبت یا منفی گزارش می گردد. 1. مثبت شدن HLA_B7در کنار HLA_DQ8 می تواند ریسک کانسر دهانه رحم (سرویکس) را بالا ببرد. لیست آزمایشها – آزمایشگاه پاتوبیولوژی آنالیز مراغه HLA ABC PCR: HLA B27: HLA B35: HLA B5: HLA B51: HLZ B52: HLA B7: HLA B8: HLA DQ: HLA DR: HSV Ab 1 2 0IgM (CSF) HSV Ab I & II (IgG) HSV Ab I & II (IgM) HSV Ab I (IgG) HSV Ab I (IgM) HSV Ab II (IgG) HSV Ab II (IgM) HSV Ab-IgG (CSF) HTLV Ab I & II: Hydatic Ab (IgG) Hydatic Ab (IgM) HEMATOLOGY: Hams Test: Hemoglobin: HORMONE ANALYSIS: Hb A2: Hb … hla b27 آزمایش – پارسیان لب hla b27 آزمایش,آزمایش hla b27 چیست,آزمایش hla b5,آزمایش hla b51 چیست,انواع hla,آزمایش hla چیست,روش انجام آزمایش hla, hla مخفف چیست نام اختصاری: HLA_B سایر نام ها: پنل تشخیصی آنتی ژن لکوسیتی انسان) لوکوس HLA-B ) Human leucocyte Antigen Diagnostic, HLA _B7, HLA _B8, HLA _B27 … لیست آزمایشات – آزمایشگاه رسالت تهران لیست آزمایش ها فیلتر بر اساس نام آزمایش . Numbers. 17-Hydroxy Steroids (24hr)* 17-Ketosteroids (24hr)* 17.OH Progesterone* 25(OH)VitD* 2ME 5-H.I.A.A (24hr)* A. A.C.T.H* Abdominal ( Culture & Sensitivity) Acetylcholine Receptor Ab* Acid Phosphatase ( Total & Prostatic ) Addis Count Albumin Aldolase* Aldostron* Alfa Feto Protein Alkalin Phosphatase Alpha Fodrin-G … (آزمایش hla b7)

آزمایش hla b7…

(آزمایش hla b7)

-[آزمایش hla b7]-
HLA-B7 – Wikipedia Human leukocyte antigen – Wikipedia آزمایشگاه تخصصی تعیین HLA آنتی ژن HLA-B7 آزمایش HLA – پارسیان لب HLA B27 – آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پردیس علت مثبت و منفی بودن HLA_B در آزمایش خون | دلگرم لیست آزمایشها – آزمایشگاه پاتوبیولوژی آنالیز مراغه hla b27 آزمایش – پارسیان لب لیست آزمایشات – آزمایشگاه رسالت تهران HLA-B7 – Wikipedia Human leukocyte antigen – Wikipedia آزمایشگاه تخصصی تعیین HLA آنتی ژن HLA-B7 آزمایش HLA – پارسیان لب HLA B27 – آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پردیس علت مثبت و منفی بودن HLA_B در آزمایش خون | دلگرم لیست آزمایشها – آزمایشگاه پاتوبیولوژی آنالیز مراغه hla b27 آزمایش – پارسیان لب لیست آزمایشات – آزمایشگاه رسالت تهران HLA-B7 – Wikipedia Human leukocyte antigen – Wikipedia آزمایشگاه تخصصی تعیین HLA آنتی ژن HLA-B7 آزمایش HLA – پارسیان لب HLA B27 – آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پردیس علت مثبت و منفی بودن HLA_B در آزمایش خون | دلگرم لیست آزمایشها – آزمایشگاه پاتوبیولوژی آنالیز مراغه hla b27 آزمایش – پارسیان لب لیست آزمایشات – آزمایشگاه رسالت تهران HLA-B7 – Wikipedia Human leukocyte antigen – Wikipedia آزمایشگاه تخصصی تعیین HLA آنتی ژن HLA-B7 آزمایش HLA – پارسیان لب HLA B27 – آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پردیس علت مثبت و منفی بودن HLA_B در آزمایش خون | دلگرم لیست آزمایشها – آزمایشگاه پاتوبیولوژی آنالیز مراغه hla b27 آزمایش – پارسیان لب لیست آزمایشات – آزمایشگاه رسالت تهران HLA-B7 – Wikipedia Human leukocyte antigen – Wikipedia آزمایشگاه تخصصی تعیین HLA آنتی ژن HLA-B7 آزمایش HLA – پارسیان لب HLA B27 – آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پردیس علت مثبت و منفی بودن HLA_B در آزمایش خون | دلگرم لیست آزمایشها – آزمایشگاه پاتوبیولوژی آنالیز مراغه hla b27 آزمایش – پارسیان لب لیست آزمایشات – آزمایشگاه رسالت تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *